Regulamin powrót

Regulaminu strony internetowej „Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918”

1. Właściciel strony
Właścicielem strony jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą 05-070 Sulejówek, przy ul. Oleandrów 5, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, numer NIP 8222284551.
Dane kontaktowe: Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa, tel. 22 842 04 25, e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl
Adres kontaktowy w sprawach dotyczących Wykazu: wykaz@muzeumpilsudski.pl, tel. 22 842 04 25

2. Podstawowe informacje o stronie
Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918 to strona internetowa zawierająca bazę danych żołnierzy Legionów Polskich z lat 1914-1918, informacje historyczne o Legionach Polskich i epoce oraz dane społecznościowe.
Strona dostępna jest pod adresem www.muzeumpilsudski.pl
Strona składa się z dwóch części: części naukowej oraz części społecznościowej.

3. Techniczne warunki korzystania ze strony.
Aby korzystać ze wszystkich funkcji strony, należy mieć aktywowaną w przeglądarce obsługę JavaScript. W celu jak najlepszego funkcjonowania strony rozdzielczość ekranu powinna wynosić co najmniej 1024 x 768 pikseli. Aby uniknąć problemów z funkcjonowaniem strony zaleca się używanie przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari w najnowszej wersji. Strona internetowa jest przystosowana do prawidłowego działania pod systemami operacyjnymi MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, MAC OS 10.X, Linux.
Wielkość i rodzaje plików dodawanych do części społecznościowej jest określona w miejscu ich dodawania w aplikacji. Można przesyłać obrazy zapisane w formatach jpg, png, gif, jpeg oraz w wielkości nieprzekraczającej 800 x 800 px. Jeśli wysłane obrazy będą większe, to po wysłaniu zostaną zmniejszone do tych rozmiarów.

4. Definicje:
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Administrator – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
b. Wykaz – strona internetowa Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918, składająca się z Części Naukowej Wykazu i Części Społecznościowej Wykazu, ogólnodostępna w zakresie przeglądania bez konieczności rejestrowania się;
c. Część Naukowa Wykazu – część Wykazu ogólnodostępna do przeglądania przez wszystkich zainteresowanych, nieprzeznaczona do edycji przez Użytkowników. Do części naukowej należy w szczególności: wykaz naukowy legionistów oraz treści z działu „Historia”.
d. Zakładka „Każdy się liczy” – część działu „Historia”, w której mogą być zamieszczane przez Administratora treści i informacje internautów, po ich zaakceptowaniu i zredagowaniu przez Administratora, przekazywane za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
e. Formularz kontaktowy – bezpieczny formularz online składający się z co najmniej 3 pól: imię nazwisko, adres email, uwagi, będący zgłoszeniem internauty wysłanym do Administratora, rozumianym jako chęć zgłoszenia uwag lub uzupełnień do części naukowej Wykazu.
f. Część Społecznościowa Wykazu – część ogólnodostępna w zakresie przeglądania treści dla wszystkich internautów, a ponadto - na której osoby zarejestrowane, tj. Użytkownicy mają dodatkowo możliwość samodzielnego dodawania, edytowania i usuwania dodanych przez siebie treści w trybie on lin; do Części Społecznościowej należą: Wykaz społecznościowy Legionistów, Mapa Pamięci Legionów (zwana dalej „Mapą”), zakładki „Wpisy użytkowników” i „Galeria” oraz Gra (dostępna od 15.09.2014 r.).
g. Użytkownik – osoba, która poprzez rejestrację i akceptację niniejszego Regulaminu uzyskała dostęp do dodawania i edytowania własnych treści w części społecznościowej Wykazu.
h. Treści społecznościowe – wszelkie dane wprowadzone przez Użytkowników do części społecznościowej Wykazu, w tym wpisy tekstowe, zdjęcia, skany, pliki, linki do stron www i inne, poza danymi wymaganymi w kwestionariuszu rejestracyjnym.
i. Legionista – żołnierz ochotnik służący w Legionach Polskich w latach 1914 – 1917, w tym także w Polskim Korpusie Posiłkowym. Uwzględniamy także oficerów i podoficerów armii austro-węgierskiej, oddelegowanych do Legionów Polskich.
j. Profil Legionisty – podstrona zawierająca informację o konkretnym Legioniście z Wykazu naukowego lub Wykazu społecznościowego.
k. Gra – aplikacja informatyczno-informacyjna działająca w sieci Internet, stanowiąca grę internetową, znajdującą się w panelu Gra, do której dostęp możliwy jest po zalogowaniu na stronę Wykazu poprzez panel z prawej strony ekranu.

5. Rejestracja Użytkownika.
Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
Aby się zarejestrować, należy wypełnić kwestionariusz, podając wybraną przez Użytkownika jego nazwę, hasło oraz e-mail.
Rejestracja do Wykazu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Gry internetowej dostępnej na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918” przez Użytkownika.
Rejestracja do Wykazu jest równoznaczna także z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika podanych przy rejestracji, w celach związanych z funkcjonowaniem Wykazu, przy czym Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia poprzez kliknięcie po zalogowaniu w „Edytuj konto” na górnym pasku strony, a następnie „Edytuj swoje dane”, lub poprzez kontakt z Administratorem.

6. Ogólne zasady korzystania z Wykazu
6.1. Każda osoba ma prawo do przeglądania treści zawartej w Części Naukowej i Społecznościowej Wykazu oraz - w ramach Części Naukowej Wykazu - do przesyłania uwag poprzez Formularz kontaktowy znajdujący się w profilu każdego Legionisty w wykazie naukowym i zgłaszania naruszeń. Zgłoszone za pomocą Formularza kontaktowego uwagi lub informacje do Wykazu Naukowego z chwilą wysłania uzyskują status oczekujących na weryfikację ze strony historyków. Nie określa się czasu niezbędnego do ich weryfikacji historycznej. Wszelkie wpisy materiały Użytkownika o statusie oczekujących podlegają ocenie przez Administratora co do zgodności z postanowieniami Regulaminu. Administrator nie gwarantuje zamieszczenia w Części Naukowej Wykazu materiałów przesłanych w Formularzu kontaktowym.
6.2. W zakresie korzystania z Części Społecznościowej Wykazu, zalogowani Użytkownicy mają prawo do dodawania własnych wpisów do Części społecznościowej oraz ich edytowania i usuwania.
6.3. Przy wprowadzaniu i zarządzaniu treściami wprowadzanymi przez Użytkowników obowiązują następujące warunki:
a. Wprowadzane treści powinny odpowiadać tematyce Wykazu
b. Wprowadzane treści nie mogą być obraźliwe, naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w tym - w zakresie praw autorskich osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia zasad i praw, o jakich mowa. W każdym przypadku, gdy Administrator poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez Użytkownika zasad określonych wyżej, Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości.
c. Treści wprowadzane przez Użytkownika, po ich weryfikacji i akceptacji przez Administratora, mogą być włączone przez Administratora w zakresie ustalonym przez siebie do Części Naukowej Wykazu, z podaniem źródła ich pochodzenia.
d. Użytkownik nie może edytować i usuwać wpisów dodanych przez innych Użytkowników.
e. W razie stwierdzenia niezgodności wpisu z postanowieniami Regulaminu, Administrator zastosuje odpowiednie działania przewidziane w pkt 13 Regulaminu.
6.4. Użytkownicy oraz inne osoby mogą nadesłać na adres kontaktowy wymieniony w p.1 tekst i inne materiały z propozycją zamieszczenia w zakładce „Każdy się liczy” w dziale „Historia”. Ostateczną decyzję w sprawie zamieszczania tekstów w tym dziale podejmuje Administrator.
6.5. Użytkownicy oraz inne osoby mogą kontaktować się z Administratorem poprzez adres kontaktowy wymieniony w p.1 i zgłaszać własne uwagi w zakresie działania Wykazu oraz zawartych w nim treści.

7. Zasady dodawania nowego profilu Legionisty do Wykazu społecznościowego
Tworzenie nowego profilu Legionisty w Wykazie społecznościowym polega na dodaniu do niego najważniejszych danych dotyczących żołnierza, który nie posiada profilu w wykazie naukowym. Przed dodaniem nowego profilu Legionisty należy sprawdzić, czy nie jest on uwzględniony w wykazie naukowym. W celu dodania nowego profilu Legionisty wystarczające jest dodanie samego nazwiska, ale w miarę posiadanych informacji można także podać inne dane, analogiczne do rubryk w wykazie naukowym, a także skany dokumentów i zdjęć lub wspomnienia dotyczące Legionisty.

8. Zasady korzystania z Mapy
Mapa Pamięci Legionów jest jedną z części aplikacji społecznościowej Wykazu, umożliwiającą przeglądanie i nanoszenie treści społecznościowych poprzez aplikację opartą na mapie Google. Celem Mapy jest przede wszystkim utrwalenie żywej pamięci społecznej i jednostkowej o Legionach Polskich i Legionistach (czemu służą znaczniki z kategorii „Śladami legionisty” i „Pamięć Legionów Polskich”) na tle szlaku bojowego Legionów Polskich (znaczniki z kategorii „Szlakiem Legionów Polskich”). Z mapy można korzystać na następujących zasadach:
a. Informacje są nanoszone na Mapę poprzez znaczniki z trzech kategorii: „Szlakiem Legionów Polskich”, „Śladami legionisty” oraz „Pamięć Legionów Polskich”.
b. Użytkownicy mogą:
i. Nanosić na mapę znaczniki z kategorii „Śladami legionisty” i „Pamięć o Legionach Polskich”.
ii. Dodawać wpisy i materiały ikonograficzne do znaczników z wszystkich kategorii.
iii. Przyporządkowywać legionistów do znaczników oraz dodawać aktualności (w kategoriach „Szlakiem Legionów Polskich” i „Pamięć o legionach”)
iv. Edytować i usuwać swoje wpisy
v. Zgłaszać Administratorowi uwagi i sugestie
c. Znaczniki z kategorii „Szlakiem Legionów Polskich” dodaje Administrator. Użytkownicy mogą dodawać do nich opisy i aktualności oraz przypisywać legionistów.
d. Znaczniki z kategorii „Śladami legionisty”: „Miejsce urodzenia”, „Miejsce śmierci” i „Miejsce pochówku” mogą być dodane tylko raz. Kolejni Użytkownicy mogą jednak dopisywać do nich swoje wpisy i dodawać materiały ikonograficzne.
e. Użytkownik powinien sprawdzić przed dodaniem nowego znacznika czy identyczny znacznik już nie został wprowadzony na Mapę. W takiej sytuacji należy dodać swój wpis do istniejącego znacznika.
f. Z poziomu strony głównej Wykazu Mapa pozwala na przeglądanie wszystkich znaczników z danej kategorii. Natomiast po wejściu na profil określonego legionisty widoczne są jedynie wskaźniki z związane z wybranym legionistą.
g. Jeżeli Użytkownik przed usunięciem swojego konta w serwisie nie usunął dodanych przez siebie treści, będą one nadal dostępne do przeglądania.
h. Użytkownik nie może usunąć dodanego przez siebie znacznika, jeżeli inny Użytkownik dodał do niego własne wpisy.
i. Treści dodane przez Administratora na Mapę są oznaczone nazwą użytkownika „mjp_moderator” z kolejną liczba porządkową.

9. Zasady korzystania z zakładek „Wpisy użytkowników” i „Galeria”
Zakładki „Wpisy użytkowników” i „Galeria” są dostępne od strony profilu Legionisty. Poprzez zakładkę „Wpisy Użytkowników” Użytkownik może wprowadzić własne treści związane z historią o wybranym Legioniście, a także dodać zdjęcia, skany pamiątek i dokumentów oraz ich opisy. Zakładka ta w odróżnieniu od Mapy służy w szczególności dodawaniu informacji niezwiązanych z lokalizacją geograficzną.
Zdjęcia i skany wprowadzone do zakładki „Wpisy użytkowników” eksportują się automatycznie do zakładki „Galeria”, gdzie można je przeglądać.

10. Gra
Zasady korzystania z Gry określa Regulamin Gry internetowej dostępnej na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918”.

11. Prawa autorskie
11.1. Administratorowi przysługują wszelkie prawa w szczególności autorskie prawa majątkowe do materiałów, danych, opracowań i informacji zamieszczonych na stronie internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918.
11.2. W każdym przypadku internauci korzystający ze strony zawierającej Wykaz, w tym w szczególności zarejestrowani Użytkownicy, zobowiązani są do przestrzegania praw Administratora i korzystania z Wykazu w sposób nienaruszający tych praw. W razie poniesienia przez Administratora szkody z tytułu naruszenia przysługujących mu praw, sprawca szkody zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.
11.3. Rejestracja Użytkownika do Wykazu oznacza zgodę Użytkownika na bezpłatne przeniesienie przez Użytkownika na Administratora i nabycie przez niego wszelkich autorskich praw majątkowych do zamieszczonych przez Użytkownika materiałów i treści oraz ich wykorzystywania w dowolny sposób na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności - prawa do publikacji danych zawartych w Części Społecznościowej Wykazu na stronie oficjalnej Muzeum, profilu facebook oraz materiałach promocyjnych dotyczących projektu.
11.4. W każdym przypadku zamieszczenia przez internautę materiałów, treści i informacji w Formularzu kontaktowym i przesłanie ich do Administratora oznacza zgodę internauty na bezpłatne przeniesienie na Administratora i nabycie przez niego wszelkich majątkowych praw autorskich do zamieszczonych w Formularzu kontaktowym materiałów i treści oraz ich wykorzystywania w dowolny sposób na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności - prawa do ich publikacji, w tym na stronie oficjalnej Muzeum, profilu facebook oraz materiałach promocyjnych dotyczących projektu.

12. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora za treści społecznościowe
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkownika i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach.
Materiały i treści zamieszczane przez Użytkownika odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

13. Zakres działań i uprawnienia Administratora.
Administrator ma prawo usunąć dane, które naruszają niniejszy Regulamin, podstawowe zasady prawa i prawa osób trzecich oraz zawierają rażące błędy merytoryczne, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
W szczególności Administrator ma prawo do:
a. Bieżącej moderacji oraz administrowania treściami społecznościowymi.
b. Weryfikacji treści społecznościowych z możliwością usunięcia wpisów uznanych za obraźliwe, sprzeczne z prawem, zawierających rażące błędy merytoryczne lub nie związanych z tematyką Wykazu.
c. Usunięcia treści społecznościowych oraz wskaźników z Mapy w przypadku ich powielenia lub rażących błędów merytorycznych.
d. Łączenia znaczników, zmieniania ich lokalizacji oraz przenoszenia treści.
e. Wyróżniania wybranych wpisów na Mapie poprzez umieszczenie ich na pierwszym miejscu na liście przeglądania.
f. Przyznawania wybranym Użytkownikom uprawnień w zakresie moderacji Wykazu.
g. Blokowania konta Użytkownika w przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu.
h. Utrzymywania kontaktu i prowadzenia korespondencji z Użytkownikami.
Skorzystanie przez Administratora z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie nie powoduje jakichkolwiek praw i roszczeń Użytkownika z tego tytułu wobec Administratora.

14. Przepisy końcowe.
Ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci internetowej oraz sprzętu komputerowego, Administrator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Wykazu i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
Każdy użytkownik oraz osoba niezalogowana ma prawo zgłosić naruszenie niniejszego Regulaminu poprzez wybranie linku „Zgłoś naruszenie” przy wpisie w części społecznościowej. Decyzja o ewentualnym usunięciu lub zredagowaniu wpisu należy do Administratora.
W przypadku zmiany treści Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana na stronie Wykazu, a korzystanie z uprawnień Użytkownika będzie wymagać jego ponownej akceptacji.

Regulamin Gry internetowej dostępnej na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Gry dostępnej na stronie internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914 - 1918.
2. Organizatorem Gry jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (05-070), ul. Oleandrów 5, NIP: 822 228 45 51, REGON: 141773282, adres e-mail: muzeum@muzeumpilsuski.pl (dalej: Organizator).
3. Regulamin Gry jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.muzeumpilsudski.pl, w sposób który umożliwia jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.
4. Uczestnictwo w Grze ma charakter nieodpłatny.

II. Definicje
Określenia użyte w Regulaminie Gry oznaczają:
a. Admininstrator – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
b. Gra – aplikacja informatyczno-informacyjna działająca w sieci Internet, stanowiąca grę internetową, znajdującą się w panelu Gra, do której dostęp możliwy jest po zalogowaniu na stronie Wykazu poprzez panel z prawej strony ekranu;
c. Gracz – Użytkownik, o którym mowa w Regulaminie Wykazu, który korzysta lub korzystał z konta w panelu Gra w jakikolwiek sposób;
d. Grupa – jeden lub kilku Graczy, którzy korzystają z Gry w ramach jednej wspólnej grupy w celu rywalizacji w Rankingu z innymi Grupami;
e. Monety – jednostki przyznane Graczowi w związku z jego aktywnością w Grze, podlegające wymianie na Nagrody;
f. Nagroda – każda nagroda w formie rzeczowej wyszczególniona w zakładce Nagrody, która jest wydawana w zamian za Monety;
g. Punkty – punkty przyznane Graczowi w związku z jego aktywnością w Grze;
h. Ranking – klasyfikacja Graczy i Grup według ilości zdobytych Punktów;
i. Regulamin Wykazu – Regulamin strony internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918;
j. Użytkownik – Użytkownik, o którym mowa w Regulaminie Wykazu;
k. Wykaz – strona internetowa Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918, o której mowa w Regulaminie Wykazu.

III. Rejestracja i Logowanie

1. Rejestracja w Grze jest dokonywana automatycznie z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika, o której mowa w Regulaminie Wykazu.
2. Rejestracja w Wykazie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Gry przez Użytkownika.

IV. Ogólne zasady korzystania z Gry
1. Gracz może wgrać zdjęcie lub grafikę (avatar), w rozmiarze nie większym niż 10 MB, w formacie .jpg lub .png, które będą powiązane z jego kontem.
2. Wgrany avatar może zostać przez uczestnika usunięty lub zmieniony w każdym czasie.
3. Wgrany avatar nie może mieć charakteru obraźliwego, naruszającego praw innych osób, ani dobrych obyczajów, w tym zawierać treści o charakterze pornograficznym.
4. Za działania niezgodne z Regulaminem Gry odpowiedzialność ponosi wyłącznie Gracz dopuszczający się naruszenia. Gracz może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Grze poprzez:
a. zaprzestanie korzystania z panelu Gra;
b. usunięcie konta Użytkownika na stronie internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918.
5. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Wykazu przez Gracza, Organizator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika ze strony internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918.

V. Zasady Gry

1. Użytkownik uzyskuje status Gracza z chwilą podjęcia jakiejkolwiek aktywności w Grze.
2. Gra polega na wykonywaniu przez Gracza misji dziennych i specjalnych, dostępnych w panelu Gry w zakładce „Misje”.
3. Misje dzienne są dostępne przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Każdego dnia dostępny jest jeden unikalny zestaw misji dziennych, aktywny tylko w danym dniu, bez możliwości wykonania go w innym czasie. W ramach misji dziennych Gracz wykonuje w szczególności zadania typu „Odpowiedz na pytanie” i „Rozwiąż quiz”. Poprawność wykonania misji dziennej typu „Odpowiedz na pytanie” i „Rozwiąż quiz” weryfikowana jest automatycznie, i po jej zakończeniu Gracz otrzymuje natychmiast informację o poprawności rozwiązania i ilości przyznanych Punktów i Monet. Maksymalna liczba Punktów i Monet możliwa do uzyskania za wykonanie zestawu misji dziennych wynosi 18.
4. Misje specjalne są dostępne okazjonalnie, niezależnie od misji dziennych i umożliwiają Graczowi zdobycie dodatkowych Punktów i Monet. Czas ich wykonania jest dłuższy niż jeden dzień i każdorazowo określany jest w opisie misji. Punkty i Monety za poprawne wykonanie misji są przyznawane po weryfikacji wykonania misji przez Administratora. Czas weryfikacji nie będzie dłuższy niż dwa tygodnie. Decyzja Administratora o poprawności wykonania misji i przyznaniu Punktów i Monet jest ostateczna.
5. Do wykonania każdej misji Gracz może podejść tylko jednokrotnie.
6. W przypadku wylogowania ze strony internetowej podczas wykonywania misji, a przed jej ukończeniem, Gracz nie traci osiągniętego wyniku. Po ponownym zalogowaniu Gracz może przystąpić do wykonywania misji od momentu poprzedniego wylogowania.
7. Za każdą poprawnie wykonaną i ukończoną misję Gracz otrzyma Punkty oraz Monety. Liczba Punktów i Monet do zdobycia określona zostanie w opisie każdej z misji.
8. Liczba Punktów i Monet możliwych do zdobycia za wykonanie misji lub z tytułu innych premiowanych czynności lub zdarzeń jest zawsze równa, tj. zdobycie 1 Punktu oznacza zawsze zdobycie również 1 Monety.
9. Punkty umożliwiają Uczestnikowi zdobywanie kolejnych „stopni wojskowych”. Kolejne stopnie wojskowe i liczba Punktów niezbędna do ich uzyskania określona jest w zakładce Profil w panelu Gra.
10. W ramach Gry prowadzony jest Ranking Graczy i Ranking Grup, uwzględniające zdobytą indywidualnie i w ramach Grup ilość Punktów. Rankingi są dostępne dla wszystkich Graczy w zakładce Ranking w panelu Gra.
11. W ramach wykonywania misji, Gracz uzyskuje dodatkowe Punkty i Monety za zdobycie kolejnego stopnia wojskowego, a ich liczba jest określana losowo.
12. Gracz otrzyma dodatkowe Punkty i Monety także za poprawne rozwiązanie określonej ilości jednego rodzaju zadań w ramach misji. Ich lista dostępna jest w zakładce Premie w panelu Gra.
13. Dodatkowe Punkty i Monety będą przyznawane również Graczom, którzy logują się w Wykazie regularnie, tj. co najmniej jeden raz dziennie i wybiorą przycisk „odbierz” po wejściu do panelu Gra, w taki sposób, że z w dniu pierwszego logowania Gracz otrzymuje 1 Punkt i 1 Monetę, a każdego kolejnego dnia nieprzerwanego logowania Gracz otrzymuje o 1 Punkt i 1 Monetę więcej niż dnia poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej.
14. Maksymalną liczbę dodatkowych Punktów i Monet przyznawanych zgodnie z punktem 13 powyżej, stanowi liczba 5 Punktów i 5 Monet przyznawana po pięciu dniach regularnego logowania. Gracz otrzymuje 5 Punktów i 5 Monet każdego kolejnego dnia regularnego logowania, począwszy od piątego dnia logowania, aż do przerwania cyklu regularnego logowania.
15. W przypadku przerwania cyklu regularnego logowania, Gracz ma możliwość ponownego otrzymywania dodatkowych Punktów i Monet na zasadach określonych w ust.9 powyżej.
16. Niezależnie od samodzielnego uczestnictwa w Grze, Gracz może uczestniczyć w Grze także w ramach Grupy.
17. Gracz ma prawo przystąpić do każdej istniejącej Grupy lub utworzyć własną Grupę, której nadaje wybraną przez siebie nazwę.
18. Jeden Gracz może uczestniczyć w Grze tylko w ramach jednej Grupy.
19. Ilość Graczy uczestniczących w danej Grupie jest nieograniczona.
20. Wszystkie Punkty zgromadzone przez Gracza uczestniczącego w Grze w ramach Grupy są jednocześnie Punktami Grupy zwiększającymi jej wynik w Rankingu Grup.
21. Gracz ma prawo w każdym czasie zmienić Grupę. W takim przypadku liczba Punktów zgromadzonych na koncie Grupy ulega pomniejszeniu o liczbę Punktów zgromadzonych na koncie występującego z niej Gracza.
22. W przypadku rezygnacji z udziału w Grupie przez wszystkich Graczy w niej uczestniczących, Grupa przestaje istnieć i zostaje usunięta z Rankingu Grup.

VI. Nagrody
1. Graczowi przysługuje prawo wymiany zgromadzonych na jego koncie Monet na Nagrody wyszczególnione w panelu Gra w zakładce Nagrody.
2. Wartość poszczególnych Nagród w Monetach będzie określona przez Organizatora i widoczna dla Gracza w zakładce Nagrody.
3. Aby wymienić Monety zgromadzone na koncie Gracza na Nagrody, Gracz składa odpowiednie zamówienie w zakładce Nagrody.
4. Monety zgromadzone na koncie Gracza podlegają wymianie wyłącznie na Nagrody dostępne w zakładce Nagrody w chwili dokonywania wyboru Nagrody.
5. Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę, liczba Monet odpowiadająca zamówionej Nagrodzie, zostanie odjęta ze stanu konta Gracza.
6. Aktualna pula nagród dostępna jest w panelu Gra w zakładce Nagrody. Ilość egzemplarzy każdej Nagrody dostępna w ramach określonej przez Organizatora puli będzie widoczna w zakładce Nagrody.
7. Z chwilą złożenia przez Gracza zamówienia na daną Nagrodę, liczba Nagród danego rodzaju dostępnych w zakładce Nagrody ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
8. Monety nie podlegają wymianie na pieniądze.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania puli Nagród, w tym wprowadzania nowych Nagród do puli i zwiększania puli, a Graczom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
10. Po złożeniu zamówienia na Nagrodę, Gracz otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w trakcie rejestracji Użytkownika z potwierdzeniem dokonanego zamówienia oraz prośbą o podanie danych niezbędnych do doręczenia zamówionej Nagrody, tj. imienia i nazwiska Gracza oraz adresu dostawy.
11. Zamówione nagrody będą wysyłane przez Organizatora jeden raz w miesiącu, w pierwszym pełnym tygodniu danego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kurierem, wedle wyboru Organizatora. Organizator wyśle zamówioną Nagrodę pod warunkiem otrzymania od Gracza danych niezbędnych do doręczenia zamówionej Nagrody.
12. W przypadku zwrotu niedoręczonej przesyłki do Organizatora, ponowne wysłanie Nagrody może nastąpić po uprzednim pokryciu kosztów powtórnej wysyłki przez Gracza.
13. Dokonując odbioru Nagrody, Gracz obowiązany jest sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym zamówieniem co do rodzaju i ilości oraz czy dostarczona Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń.
14. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki co do rodzaju lub ilości lub widocznego uszkodzenia Nagrody, Gracz powinien niezwłocznie (w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt doręczycielowi przesyłki i sporządzić protokół.
15. Protokół sporządzony zgodnie z ust. 14 powyżej stanowi podstawę do uwzględnienia reklamacji co do rodzaju, ilości lub widocznych uszkodzeń otrzymanej przez Gracza Nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące działania Gry lub odbioru Nagród należy zgłaszać listownie na adres Organizatora lub na adres e-mail: wykaz@muzeumpilsudski.pl .
2. Pisemne uwagi i reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres
e-mail Gracza, podany przy rejestracji Użytkownika na stronie internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Graczy jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (05-070), ul. Oleandrów 5, NIP: 822 228 45 51, REGON: 141773282, adres e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów Gry, w tym publikowania Rankingu oraz doręczania zamówionych Nagród. Gracz może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Rejestracja Użytkownika oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Gry.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Gry w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918, ze skutkiem następującym po 14 dniach od ogłoszenia.
4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Gry, Gracz będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Monet na Nagrody w terminie 14 dni od ogłoszenia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Gry. Po upływie tego terminu Gracz traci uprawnienie do wymiany zgromadzonych Monet na Nagrody, a Organizator nie ma obowiązku wymiany na Nagrody Monet niewykorzystanych przez Gracza.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu Gry w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Gry Gracze zostaną powiadomieni poprzez publikację aktualnego Regulaminu na stronie internetowej Wykaz Legionistów Polskich 1914 – 1918.

Pokazuj podpowiedzi